திருமணத்தில் ஐயர் செய்த வேலை! ஷா க்கான மணப்பெண்? இன்ப வெள்ளத்தில் உறவுகள்… தீயாய் பரவும் காட்சி!

திருமணம் என்பது இரண்டு உள்ளங்களுக்கு இடையே ஏற்படும் சமயப்பற்றான உறவாகும்.

ஒவ்வொரு திருமணத்தின் போதும் இல்லற வாழ்வின் மகத்துவத்தையும், அதன் பொருளையும் எடுத்துச் சொல்லும் நோக்கத்தில் அமைக்கப்பட்ட பல சம்பிரதாயங்களை கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றது.

ஈழத்து தம்பதிகளின் திருமணத்தில் நடந்த சுவாரஷ்யமான காட்சி தான். கால மாற்றித்திற்கு ஏற்ப பூசகர் எப்படி தன்னை மாற்றி கொண்டுள்ளார் என்பதற்கு மிக சிறந்த எடுத்து காட்டு தான் இது.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept